شما می توانید نظرات، اخبار ، مطالب و سایر مسائل مورد نظرتان را از طریق راه های ارتباطی زیر با درمیان بگذارید:
شماره تلگرام:  ۰۹۳۶۱۲۳۱۶۹۳
پاسخگوی تلفنی در طول روز:
۰۹۱۱۲۲۴۸۴۰۹

آیدی تلگرام: ghaemshahr_vachon_admin@