بازدید مهندس کاظم علیپور شهردار قائم شهر از کارخانه کنسرو سازی قائم شهر
بازدید مهندس کاظم علیپور شهردار قائم شهر از کارخانه کنسرو سازی قائم شهر
بازدید مهندس کاظم علیپور شهردار قائم شهر با همراهی مهندس مهدی زاده معاون فنی و عمرانی شهرداری قائم شهر، مولایی قرا فرماندار محترم و مدیر کل مهندسی منطقه ۲ کشور (مازندران -گلستان - سمنان ) و نماینده وزیر دفاع در مازندران از کارخانه کنسرو سازی قائم شهر