حضورسرهنگ مهدی خادمی
حضورسرهنگ مهدی خادمی
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان قائمشهر به همراه بازرسین اداره صمت این شهرستان جهت بررسی و بازرسی از روند اجرایی مصوبات ستاد مقابله باکرونا در شهرستان قائمشهر

به همراه بازرسین اداره صمت این شهرستان جهت برسی وبازرسی ازرونداجرایی مصوبات ستادمقابله باکرونادرشهرستان قائمشهر