بازدید دادستان و رئیس دادگستری قائم شهر از محل دپو زباله سازمان مدیریت پسماند شهرداری قائم شهر
بازدید دادستان و رئیس دادگستری قائم شهر از محل دپو زباله سازمان مدیریت پسماند شهرداری قائم شهر
بازدید دادستان، رئیس دادگستری ، معاونین ادارات محیط زیست، شبکه بهداشت، جهاد کشاورزی، معاونت خدمات شهری و مدیر سازمان پسماند در راستای حفظ حقوق عامه از آخرین اقدامات صورت گرفته شهرداری در خصوص مدیریت پسماند در محل دپو زباله به عمل آمد‌.

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قائم شهر