آئین تجلیل از حافظان کلّ قرآن کریم دارالقرآن الثقلین آموزش و پرورش قائم شهر در دفتر امام جمعه برگزار شد + تصاویر
آئین تجلیل از حافظان کلّ قرآن کریم دارالقرآن الثقلین آموزش و پرورش قائم شهر در دفتر امام جمعه برگزار شد + تصاویر
پیش از ظهر پنجشنبه مورخ 29 مهر 1400 آئین تجلیل از حافظان کلّ قرآن کریم دارالقرآن الثقلین آموزش و پرورش قائم شهر در دفتر امام جمعه برگزار شد.

img_5130_6o2x.jpg
img_5133_ch43.jpg
img_5149_v81.jpg
img_5152_kj62.jpg
img_5156_fxj5.jpg
img_5161_y1ia.jpg
img_5162_eit.jpg
img_5173_wml8.jpg
img_5174_8rqc.jpg
img_5176_4twa.jpg
img_5177_uvm1.jpg
img_5190_2pae.jpg
img_5193_9ji6.jpg
img_5200_ftz6.jpg
img_5205_ebp0.jpg
img_5207_8dch.jpg
img_5208_44mv.jpg
img_5209_spel.jpg
img_5213_244.jpg
img_5221_ltjs.jpg
img_5235_byqq.jpg
img_5247_pczk.jpg
img_5268_af5v.jpg
دیدگاه ها